Klub Seniora

seniorzy2

Rehabilitacja

rehabilitacja s

Urodziny na sportowo

urodziny w bushido

Trening personalny

Bieg Barbórkowy

Aktywna mama

Program wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2019-2022

 

 

 

Uchwałą  NR 169/XII/2019 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 27 czerwca 2019 r. został przyjęty do realizacji „Program wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022”. 

Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika, które spełniają łącznie następujące warunki:

 

1) ukończyły 18 rok życia,

 

2) posiadają  aktualne  orzeczenie  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności lub równoważne:

z orzeczoną dysfunkcją narządu ruchu (symbol w orzeczeniu 05-R) lub schorzeniami neurologicznymi 

(symbol w orzeczeniu 10-N) potwierdzonymi w treści ww. orzeczenia lub 
są kobietami po zakończonym procesie leczenia choroby nowotworowej piersi

(symbol w orzeczeniu 11-I) potwierdzonym w przedstawionym zaświadczeniu lekarskim,

 

3) miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie 

nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 

4) złożą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku wypełniony formularz wniosku o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Programie wraz z załącznikami:

- kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz

- zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia zezwalającym na uczestnictwo w Programie.

 

Zapozanaj się: Uchwała i Program

 

 

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym do 30 września każdego roku realizacji programu.

 

 

 

Druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25 (pokój 4, 23) lub do pobrania poniżej.

 

 

Beneficjenci Programu będą uczestniczyć w indywidualnie zaplanowanych seriach leczniczych trwających 2 tygodnie (10 dni zabiegowych) w CRiR „BUSHIDO” przy ul. Floriańskiej 1.

 

 

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku, przy ul. Żużlowej 25 (pokój nr 4 i 23) w godzinach:

 

Poniedziałek, środa, czwartek 7.00 – 15,00

Wtorek 7.00 – 16,00

Piątek 7.00 – 14.00 

 

Informacja telefoniczna:

(32) 439 93 04

(32) 439 93 23

 

Do pobrania:

zaświadczenie lekarskie

wniosek

 

 

 

Joga

Judo

Karate

Salsa