Artykuły

 

"Profilaktyka korekcyjna wad postawy ciała dzieci w wieku szkolnym"  "Zdrowy Pierwszak"

 

Z dniem 02 października 2006 roku w CRIR „Bushido” rozpoczęły się zajęcia korekcyjne, które są kontynuacją programu „Profilaktyka korekcyjna wad postawy ciała dzieci w wieku szkolnym”.  Konsultacje i kontrolne badania dzieci objętych programem wskazują na konieczność i celowość tego typu przedsięwzięcia.

 Założenia merytoryczne nowego programu są podobne, choć dodatkowo objęliśmy gimnastyką korekcyjną nie tylko dzieci z rybnickich szkół podstawowych ale również uczniów gimnazjów. Ta zmiana wynika z dwóch przyczyn:
  • dzieci z tych klas nie są objęte zajęciami korekcyjnymi w szkole, co jest wynikiem ramowego planu nauczania w szkołach,
  • w tym przedziale wiekowym istnieje bardzo duże zagrożenie powstania i następnie progresja wad postawy ciała.
Wnioski takie wyciągnęliśmy na podstawie przeprowadzonych badań Posturometrem S    w roku szkolnym 2005/2006, kiedy to objęliśmy badaniami przesiewowymi także uczniów  klas 4,5 i 6 wybranych szkół podstawowych.

Z dniem 16 października  2006 roku „Bushido” rozpoczęło także program pilotażowy w zakresie współpracy z Gimnazjum nr 1 - program  innowacji  pedagogicznej „Chcemy być piękni”. Celem projektu była profilaktyka i korekcja wad postawy ciała. Przeprowadzono zajęcia rekreacyjno - rehabilitacyjne dla uczniów klas II, mające na celu poprawę sylwetki i sprawności ogólnej uczniów posiadających wady postawy.

CEL PROGRAMU

 Celem programu jest wytypowanie na podstawie badań przesiewowych, w ścisłej współpracy ze szkołą i rodzicami, dzieci dotkniętych wadami postawy i objęcie ich gimnastyką korekcyjną. W tym okresie przypada „skok pokwitaniowy”, cechujący się szybkim rośnięciem, a związany z tym dysbalans siły mięśniowej może prowadzić do zaburzeń w stabilizacji postawy ciała. W przypadku zaistnienia nawet niewielkiego stopnia skrzywienia kręgosłupa może dojść bardzo szybko do znacznego pogłębienia wady. Istotnym elementem prowadzenia gimnastyki korekcyjnej jest zaangażowanie w proces terapii opiekunów. Dlatego też w „Bushido” lub na terenie szkół prowadzone są instruktaże ćwiczeń i konsultacje dla rodziców . Umożliwiają one prowadzenie zajęć w domu i włączają aktywnie rodziców do udziału w programie. Obejmują one uczniów, u których stwierdzono skrzywienia kręgosłupa niewielkiego stopnia lub wady w obrębie kolan i stóp.


SPOSÓB REALIZACJI

Obecnie we współpracy z Wydziałem Edukacji rybnickiego Magistratu prowadzimy akcję „"ZDROWY PIERWSZAK”, która polega na badaniach przesiewowych postawy i wagi wśród uczniów klas pierwszych wszystkich rybnickich szkół podstawowych. Kontrolowana jest budowa oraz funkcjonowanie stóp, stawów kolanowych, miednicy, klatki pierwsiowej oraz kręgosłupa. Mierzymy wzrost, wagę, określamy procentowy skład tkanki tłuszczowej. Wszelkie nieprawidłowości, zawarte w karcie oceny postawy ciała, przekazywane są przez wychowawców rodzicom/opiekunom badanych dzieci. 

Harmonogram badań postawy w roku szkolnym 2016/2017

harmonogram1

Na podstawie tych badań wytypowana zostaje grupa dzieci klas I, u których stwierdzono nieprawidłowości w budowie ciała oraz dodatkowo zaburzenia wagi ciała. Po konsultacji i zdiagnozowaniu przez lekarza, dyrektor szkoły może skierować dzieci na zajęcia gimnastyki korekcyjnej do ośrodka. Program korekcji wad postawy ciała daje możliwość kontynuacji terapii dziecka aż do ukończenia przez nie szkoły gimnazjalnej. W zajęciach gimnastyki korekcyjnej moga wziąć również udział dzieci ze zdiagnozowanymi nieprawidłowościami i wadami stwierdzonymi w inny sposób. W razie braku chęci uczestnictwa w programie przez uczniów szkół z terenu Rybnika, „Bushido” zastrzega sobie prawo przyjęcia dzieci z innych rejonów. W „Bushido” zajęcia obejmujące grupę dzieci ze wszystkich rybnickich szkół i gimnazjów odbywają się  w grupach 8-osobowych, dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Czas zajęć – 45 min. Ćwiczenia organizowane są także w okresach kiedy szkoły nie prowadzą zajęć edukacyjnych - w wakacje, przerwy świąteczne. Dla dzieci zakwalifikowanych do programu (ucziów szkół rybnickich) cena miesięcznego karnetu wynosi 30,00 zł.

OCZEKIWANY EFEKT
  • Objęcie programem zajęć korekcji wad postawy ciała uczniów rybnickich szkół podstawowych i gimnazjów.
  • Przesiewowe badanie postawy ciała dzieci klas I rybnickich szkół podstawowych.
  • Zahamowanie progresji wady postawy.
  • Wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała.
  • Wzrost wydolności fizycznej każdego z uczestników programu.
  • Wzrost wiedzy ucznia, niezbędnej do dbałości o własne ciało i piękną sylwetkę.
 Grafik zajęć korekcyjnych
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
--- 15:00  --- 15:00

---

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
--- 17:00 --- --- 17:00