Artykuły

Program wsparcia dla niepełnosprawnych

 

Program wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018

 

Uchwałą Nr 334/XX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 kwietnia 2016r. został przyjęty do realizacji Program wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016 – 2018. Dnia 16 lutego 2017 r. podjęto uchwałę Nr 494/XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika w sprawie zmiany Programu - rozdział IV. Adresaci (beneficjenci) programu otrzymał nowe brzmienie.

 

Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika, które spełniają łącznie następujące warunki:


1) ukończyły 18 rok życia,


2) posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne:
- z orzeczoną dysfunkcją narządu ruchu (symbol w orzeczeniu 05-R) lub schorzeniami neurologicznymi (symbol w orzeczeniu 10-N) potwierdzonymi w treści ww. orzeczenia lub
- są kobietami po zakończonym procesie leczenia choroby nowotworowej piersi (symbol w orzeczeniu 11-I) potwierdzonym w przedstawionym zaświadczeniu lekarskim,


3) miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,


4) złożą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku wypełniony formularz wniosku o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Programie wraz z załącznikami: kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia zezwalającym na uczestnictwo w Programie.

 

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do dnia 31 października każdego roku realizacji Programu.

 

Druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25 (pokój 4, 23) lub do pobrania poniżej.

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku, przy ul. Żużlowej 25 (pokój nr 4 i 23) w godzinach:


Poniedziałek, środa, czwartek 9.00 – 14.45
Wtorek 9.00 – 15.45
Piątek 8.00 – 13.00

Informacja telefoniczna:
(32) 439 93 04
(32) 439 93 23

 

Do pobrania: